Opleiding

In onze opleiding bestuderen studenten de Griekse taal en literatuur, in al hun diversiteit, en van hun vroegste geschiedenis tot vandaag. De oudheid staat centraal, met ruime aandacht voor de poëtische, wijsgerige, dramatische en retorische teksten die ons denken en onze cultuur blijven fascineren. Maar studenten maken ook kennis met de minder “klassieke” elementen van de oudheid, en met middeleeuws en modern Grieks.

Bachelor

Studenten aan de slag met manuscripten in het kader van vakken Tekstoverlevering en Byzantijnse Taal- en Letterkunde

Het aanbod Grieks binnen de bacheloropleiding Taal- en Letterkunde (180 studiepunten) bestaat uit

  • een gemeenschappelijk basispakket
  • een brede waaier aan keuzevakken
  • verschillende optietrajecten, die voortgezet kunnen worden in de master

Basispakket

Bachelor 1 start met een intensieve verwerving van de taal. Op basis van authentieke (of aanvankelijk licht aangepaste) teksten wordt de grammatica aangeleerd en ingeoefend. Zoals gezegd, verwachten wij van onze studenten geen voorkennis! Om de verschillen in de beginsituatie op te vangen, voorzien we in het eerste jaar extra oefeningen op ieders maat, en een persoonlijke begeleiding.

De studenten krijgen ook een overzicht van de literatuur van de oudheid (Grieks en Latijn), waarbij teksten in vertaling worden gelezen en besproken. De letterkundige studie van originele Griekse teksten start in het tweede semester met een brede waaier aan prozaschrijvers en dichters uit de hele oudheid, tot en met de Romeinse keizertijd. Daarnaast wordt ook een les besteed aan middeleeuwse, en één aan Nieuwgriekse literatuur.

In Bachelor 2 en 3 worden de kennis en het begrip van de taal verder geïntegreerd en uitgediept door middel van oefeningen en de lectuur van klassieke of postklassieke teksten. De aandacht gaat hierbij vooral naar taalkundige en tekstkritische problemen. De studenten zullen nu ook een aanzienlijke hoeveelheid tekst zelf verwerken. Naast het synchrone aspect van de taalkunde, maken de studenten kennis met de historische taalontwikkelingen van het Grieks.

In de letterkundige vakken staan de belangrijkste poëtische genres centraal (epos en tragedie). Lectuur en interpretatie van de originele teksten worden gecombineerd met aanvullende lectuur in vertaling, en de studie van antieke en moderne literaire theorie die relevant is voor een wetenschappelijke benadering van de genres in kwestie. Vertalingen zijn daarbij niet enkel een hulpmiddel. In het vak Vertaaltheorie en -praktijk: de Klassieken bestuderen de studenten gepubliceerde vertalingen vanuit het theoretisch kader van de vertaalwetenschap en worden ze uitgedaagd zelf een literair vertaalproject uit te voeren.

Bovendien leren studenten authentieke tekstbronnen lezen en bestuderen (inscripties, papyri, en manuscripten). En aangezien Grieks in het Gentse programma niet alleen beschouwd wordt als een taal van het verleden, maar ook van het heden, voorzien we ook een intensieve basiscursus Nieuwgrieks.

De taal- en letterkundige vakken worden aangevuld met cultuurhistorische vakken. Wie Latijn en Grieks combineert, bestudeert de geschiedenis en de wijsbegeerte van de oudheid en iedereen kan ook andere cultuurhistorische vakken over de klassieke traditie kiezen. In het laatste bachelorjaar wordt ook aan een onderzoekspaper gewerkt, de bachelorproef (5 studiepunten).

Optietrajecten

In Bachelor 3 zijn verschillende optietrajecten mogelijk, waaronder:

Traject Klassieke Traditie

Het traject Klassieke Traditie biedt de studenten een studiepakket aan dat hen toelaat zich te verdiepen in het klassieke Grieks en in de cultuur van de klassieke oudheid. De oudheid wordt hierbij onder meer belicht vanuit haar historisch verloop (geschiedenis van de klassieke oudheid, godsdienstgeschiedenis), en haar receptie (receptiegeschiedenis, mythologie).

Traject Verwante Talen (Nieuwgrieks)

Studenten hebben ook de mogelijkheid om hun basiskennis van het Nieuwgrieks uit te breiden, en zich verder te verdiepen in geschiedenis en literatuur van het Grieks vanaf de middeleeuwen tot heden. Het zwaartepunt verschuift in de derde bachelor naar de praktische toepassing van de verworven inzichten: de actieve (mondelinge én schriftelijke) taalvaardigheid van de student wordt aangescherpt en hij/zij wordt getraind in de zelfstandige lectuur en interpretatie van hedendaagse literaire teksten.

Educatief Traject

In het educatief traject bereiden studenten zich voor op de educatieve master. Ze volgen voorbereidende vakken zoals Initiatie Vakdidactiek Grieks en lopen al enkele uren een oriëntatiestage in het secundair onderwijs. Wie in Bachelor 3 voor dit traject kiest, kan vakken uit de andere trajecten als keuzevak opnemen tijdens de tweejarige educatieve master.

Meer info over het educatief traject vind je hier.

Als onderdeel van het Educatief Traject kunnen studenten die Grieks met Latijn combineren binnen het vak ‘Initiatie Vakdidactiek Grieks’ Oudgrieks op de basisschool geven. Dit gebeurt via het project Oude Grieken – Jonge Helden. Je vindt blogposts van studenten die het vak reeds volgden op de website.

Master

De masteropleiding Taal- en Letterkunde (60 studiepunten) sluit aan op de bacheloropleiding, met dat verschil dat studenten ervoor kunnen kiezen om hun tweede taal te laten vallen om zich volledig te focussen op het Grieks.

Voor het mastervak Bijzondere Vraagstukken: Oudgriekse Letterkunde schreven de studenten in voorbije academiejaren omtrent het thema ‘gender & de oudheid’ blogposts over een politiek-cultureel relevante of persoonlijke problematiek en hoe deze op basis van inzichten uit een Oudgriekse tekst kan gelezen worden. De sterkste blogposts worden op de site Hic et Nunc gepubliceerd. Zo blogde Anne Lanckriet over Antiek en modern partnergeweld, en legde Annemie Hautekeete gepassioneerd uit waarom we Anyte van Tegea moeten lezen.

Naar het buitenland

Er zijn heel wat mogelijkheden tot een verblijf in het buitenland via Erasmus. Je kan onder meer studeren in Athene, Thessaloniki, Rome, Firenze, Montpellier en Salzburg. Het is een onvergetelijke ervaring die bovendien je talenkennis verder kan aanscherpen!

Athene!

Stage

Na je studies

Activiteiten voor studenten