Opleiding

In onze opleiding bestuderen studenten de Griekse taal en literatuur, in al hun diversiteit, en van hun vroegste geschiedenis tot vandaag. De oudheid staat centraal, met ruime aandacht voor de poëtische, wijsgerige, dramatische en retorische teksten die ons denken en onze cultuur blijven fascineren. Maar studenten maken ook kennis met de minder “klassieke” elementen van de oudheid, en met middeleeuws en modern Grieks.

Wie Grieks wil studeren aan de Universiteit Gent, kan dit op verschillende manieren.

  • Veruit de meeste van onze studenten combineren Grieks met één van de andere talen uit de opleiding Taal- en Letterkunde, hetzij een moderne taal (Nederlands, Engels, Frans of Duits) hetzij Latijn. Meer informatie over deze opleiding in het algemeen vind je in de online studiegids.
  • Sommige van onze studenten hebben al een diploma Taal- en Letterkunde op zak. Omdat zij recht hebben op heel wat vrijstellingen, volgen zij een verkorte bachelor.
  • Ten slotte hebben we ook studenten die een creditcontract aangaan voor één of meerdere van onze vakken en zo een pakket op maat samenstellen, al dan niet gespreid over verschillende jaren.

Iedereen is welkom bij ons: zowel studenten die in het middelbaar vijf jaar Grieks gevolgd hebben als studenten zonder enige voorkennis!

Bachelor

Studenten aan de slag met manuscripten in het kader van vakken Tekstoverlevering en Byzantijnse Taal- en Letterkunde

Het aanbod Grieks binnen de bacheloropleiding Taal- en Letterkunde (180 studiepunten) bestaat uit een gemeenschappelijk basispakket en en een brede waaier aan keuzevakken, en optietrajecten vanaf het derde jaar. Dit optietraject kan verdergezet worden in de master.

Basispakket

Bachelor I start met een intensieve verwerving van de taal. Op basis van authentieke (of aanvankelijk licht aangepaste) teksten wordt de grammatica aangeleerd en ingeoefend. Zoals gezegd, verwachten wij van onze studenten geen voorkennis! Om de verschillen in de beginsituatie op te vangen, voorzien we in het eerste jaar extra oefeningen op ieders maat, en een persoonlijke begeleiding.

De studenten krijgen ook een overzicht van de literatuur van de oudheid (Grieks en Latijn), waarbij teksten in vertaling worden gelezen en besproken. De letterkundige studie van originele Griekse teksten start in het tweede semester met een brede waaier aan prozaschrijvers en dichters uit de hele oudheid, tot en met de Romeinse keizertijd. Daarnaast wordt ook een les besteed aan middeleeuwse, en één aan Nieuwgriekse literatuur.

In bachelor II en III worden de kennis en het begrip van de taal verder geïntegreerd en uitgediept door middel van oefeningen en de lectuur van klassieke of postklassieke teksten. De aandacht gaat hierbij vooral naar taalkundige en tekstkritische problemen. De studenten zullen nu ook een aanzienlijke hoeveelheid tekst zelf verwerken. Naast het synchrone aspect van de taalkunde, maken de studenten kennis met de historische taalontwikkelingen van het Grieks.

In de letterkundige vakken staan de belangrijkste poëtische genres centraal (epos en tragedie). Lectuur en interpretatie van de originele teksten worden gecombineerd met aanvullende lectuur in vertaling, en de studie van antieke en moderne literaire theorie die relevant is voor een wetenschappelijke benadering van de genres in kwestie. Vertalingen zijn daarbij niet enkel een hulpmiddel. In de cursus “Vertaaltheorie en -praktijk: de Klassieken” bestuderen de studenten gepubliceerde vertalingen vanuit het theoretisch kader van de vertaalwetenschap en worden ze uitgedaagd zelf een literair vertaalproject uit te voeren

Bovendien leren studenten authentieke tekstbronnen lezen en bestuderen (inscripties, papyri, en manuscripten). En aangezien Grieks in het Gentse programma niet alleen beschouwd wordt als een taal van het verleden, maar ook van het heden, voorzien we ook een intensieve basiscursus Nieuwgrieks.

De taal- en letterkundige vakken worden aangevuld met cultuurhistorische vakken. Wie Latijn en Grieks combineert, bestudeert de geschiedenis en de wijsbegeerte van de oudheid en iedereen kan ook andere cultuurhistorische vakken over de klassieke traditie kiezen. In het laatste bachelorjaar wordt ook aan een onderzoekspaper gewerkt, de bachelorproef (5 studiepunten).

Optietrajecten

In Bachelor 3 zijn verschillende optietrajecten mogelijk. De trajecten met vakken uit de opleiding Grieks zijn het traject Klassieke Traditie, het traject Verwante talen (Nieuwgrieks) en het educatieve traject.

Traject Klassieke Traditie

Het traject Klassieke Traditie biedt de studenten een studiepakket aan dat hen toelaat zich te verdiepen in het klassieke Grieks en in de cultuur van de klassieke oudheid. De oudheid wordt hierbij onder meer belicht vanuit haar historisch verloop (geschiedenis van de klassieke oudheid, godsdienstgeschiedenis), en haar receptie (receptiegeschiedenis, mythologie).

Traject Verwante Talen (Nieuwgrieks)

Studenten hebben ook de mogelijkheid om hun basiskennis van het Nieuwgrieks uit te breiden, en zich verder te verdiepen in geschiedenis en literatuur van het Grieks vanaf de middeleeuwen tot heden. Het zwaartepunt verschuift in de derde bachelor naar de praktische toepassing van de verworven inzichten: de actieve (mondelinge én schriftelijke) taalvaardigheid van de student wordt aangescherpt en hij/zij wordt getraind in de zelfstandige lectuur en interpretatie van hedendaagse literaire teksten.

Educatief Traject

In het educatief traject bereiden studenten zich voor op de educatieve master. Ze volgen voorbereidende vakken zoals Initiatie Vakdidactiek Grieks en lopen al enkele uren een oriëntatiestage in het secundair onderwijs. Wie in Bachelor 3 voor dit traject kiest, kan vakken uit de andere trajecten als keuzevak opnemen tijdens de tweejarige educatieve master.

Master

De masteropleiding Taal- en Letterkunde (60 studiepunten) sluit aan op de bacheloropleiding, met dat verschil dat studenten ervoor kunnen kiezen om hun tweede taal te laten vallen om zich volledig te focussen op het Grieks. Zij volgen dan de zogenoemde monomaster.

Naar het buitenland

Er zijn heel wat mogelijkheden tot een verblijf in het buitenland via Erasmus. Je kan onder meer studeren in Athene, Thessaloniki, Rome, Firenze, Montpellier en Salzburg. Het is een onvergetelijke ervaring die bovendien je talenkennis verder kan aanscherpen!

Athene!

Stage

Na je studies

Activiteiten voor studenten