Opleiding

Centraal in onze opleiding staat de beheersing van het Oudgrieks. Al onze studenten bestuderen de Griekse taal en literatuur, met aandacht voor klassieke en niet-klassieke elementen. Naargelang hun interesses kunnen zij hun kennis van de oudheid hetzij verder uitdiepen hetzij verbreden naar de Middeleeuwen en het moderne Griekenland.

Wie Grieks wil studeren aan de Universiteit Gent, kan dit op verschillende manieren.

  • Veruit de meeste van onze studenten combineren Grieks met één van de andere talen uit de opleiding Taal- en Letterkunde, hetzij een moderne taal (Nederlands, Engels, Frans of Duits) hetzij Latijn. Meer informatie over deze opleiding in het algemeen vind je in de online studiegids.
  • Sommige van onze studenten hebben al een diploma Taal- en Letterkunde op zak. Omdat zij recht hebben op heel wat vrijstellingen, volgen zij een verkorte bachelor.
  • Studenten uit andere opleidingen dan Taal- en Letterkunde kunnen bij ons Grieks studeren binnen het kader van een minor, een optioneel studiepakket dat meestal vanaf het tweede bachelorjaar gekozen moet worden.
  • Ten slotte hebben we ook studenten die een creditcontract aangaan voor één of meerdere van onze vakken en zo een pakket op maat samenstellen, al dan niet gespreid over verschillende jaren.

Iedereen is welkom bij ons: zowel studenten die in het middelbaar vijf jaar Grieks gevolgd hebben als studenten zonder enige voorkennis!

Bachelor

Studenten aan de slag met manuscripten in het kader van vakken Tekstoverlevering en Byzantijnse Taal- en Letterkunde

Het aanbod Grieks binnen de bacheloropleiding Taal- en Letterkunde (180 studiepunten) bestaat uit een gemeenschappelijk basispakket en een optietraject, dat onze studenten in hun derde jaar vastleggen. Dit optietraject kan verdergezet worden in de master.

In Bachelor 3 zijn verschillende optietrajecten mogelijk. De trajecten met vakken uit de opleiding Grieks zijn het traject Klassieke Traditie, het traject Verwante talen (Nieuwgrieks) en het educatieve traject:

  • In het optietraject Klassieke Traditie verdiepen onze studenten zich in de oudheid aan de hand van een aantal cultuurhistorische vakken en maken zij kennis met documentaire wetenschappen, zoals papyrologie.
  • In het optietraject Verwante Talen (Nieuwgrieks) verwerven onze studenten inzicht in de geschiedenis van de Griekse taal, literatuur en cultuur tot op vandaag.
  • In het educatieve optietraject bereiden studenten zich voor op de educatieve master.

Basispakket

Bachelor I start met een intensieve verwerving van de taal. Zoals gezegd, verwachten wij van onze studenten geen voorkennis! Om de verschillen in de beginsituatie op te vangen, voorzien we in het eerste jaar een differentiëring: naast de basislessen grammatica worden zowel lectuurlessen aangeboden als extra oefeningen voorzien naargelang de noden.

De studenten krijgen ook een overzicht van de literatuur van de oudheid (Grieks en Latijn), waarbij teksten in vertaling worden gelezen en besproken. De letterkundige studie van originele Griekse teksten start in het tweede semester met een brede waaier aan prozaschrijvers en dichters uit de hele oudheid, tot en met de Romeinse keizertijd.

In bachelor II en III worden de kennis en het begrip van de taal verder geïntegreerd en uitgediept door middel van oefeningen en de lectuur van klassieke of postklassieke teksten. De aandacht gaat hierbij vooral naar taalkundige en tekstkritische problemen. De studenten zullen nu ook een aanzienlijke hoeveelheid tekst zelf verwerken. Naast het synchrone aspect van de taalkunde, maken de studenten kennis met de historische taalontwikkelingen van het Grieks. In de letterkundige vakken staan de belangrijkste poëtische genres centraal (epos en tragedie). Lectuur en interpretatie van de originele teksten worden gecombineerd met aanvullende lectuur in vertaling, en de studie van antieke en moderne literaire theorie die relevant is voor een wetenschappelijke benadering van de genres in kwestie.

De taal- en letterkundige vakken worden aangevuld met cultuurhistorische vakken. Wie Latijn en Grieks combineert, bestudeert de geschiedenis en de wijsbegeerte van de oudheid en iedereen kan ook andere cultuurhistorische vakken over de klassieke traditie kiezen. In het laatste bachelorjaar wordt ook aan een onderzoekspaper gewerkt, de bachelorproef (5 studiepunten).

Optietrajecten

Traject Klassieke Traditie

Het traject Klassieke Traditie biedt de studenten een studiepakket aan dat hen toelaat zich te verdiepen in het klassieke Grieks en in de cultuur van de klassieke oudheid. De oudheid wordt hierbij onder meer belicht vanuit haar historisch verloop (geschiedenis van de klassieke oudheid, godsdienstgeschiedenis), haar materiële overblijfselen (archeologie, papyrologie, epigrafie) en haar receptie (receptiegeschiedenis, mythologie). In bachelor III kan je in dit traject ook keuzevakken opnemen.

Traject Verwante Talen (Nieuwgrieks)

Het uitgangspunt van het traject Verwante Talen (Nieuwgrieks) is een actieve deelname van de student. Dit gebeurt in eerste instantie aan de hand van een intensieve cursus taalverwerving van het Nieuwgrieks onder begeleiding van een native speaker, aangevuld met een inleiding in het vakgebied en een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de Nieuwgriekse geschiedenis en literatuur vanaf de middeleeuwen tot op heden. Later verschuift het zwaartepunt naar de praktische toepassing van de verworven inzichten: de actieve (mondelinge én schriftelijke) taalvaardigheid van de student wordt aangescherpt en hij/zij wordt getraind in de zelfstandige lectuur en interpretatie van contemporaine literaire teksten. Bovendien wordt de geschiedenis van Griekenland in dit stadium in het internationale perspectief van de Balkanstudies geplaatst.

Educatief Traject

In het educatief traject bereiden studenten zich voor op de educatieve master. Ze volgen voorbereidende vakken zoals Initiatie Vakdidactiek Grieks en lopen al enkele uren een oriëntatiestage.

Master

De masteropleiding Taal- en Letterkunde (60 studiepunten) sluit aan op de bacheloropleiding, met dat verschil dat studenten ervoor kunnen kiezen om hun tweede taal te laten vallen om zich volledig te focussen op het Grieks. Zij volgen dan de zogenoemde monomaster.

Naar het buitenland

Er zijn heel wat mogelijkheden tot een verblijf in het buitenland via Erasmus. Je kan onder meer studeren in Athene, Thessaloniki, Rome, Firenze, Montpellier en Salzburg. Het is een onvergetelijke ervaring die bovendien je talenkennis verder kan aanscherpen!

Athene!

Stage

Na je studies

Activiteiten voor studenten